Svet-Stranek.cz
Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu
Ing.Bc. Petr Michna, služby ve vodním hospodářství

Povodňové plány:Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu

Povodňové plány

Povodňové plány
V rámci přípravných povodňových prací vypracovávám návrhy povodňových plánů, jak v tištěné tak v digitální verzi:
• Povodňové plány obcí, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni, včetně propojení s moduly Povodňového informačního systému (POVIS). To umožňuje integraci informací z různých datových zdrojů a jejich využití v digitálních povodňových plánech obcí, kontrolu přijetí a verifikaci zápisů, koordinovanou aktualizaci dat a vytváření ucelené informační základny o průběhu povodňových událostí.
• Povodňové plány pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

• Povodňové plány vlastníků pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání nebo u nichž vodoprávní úřad uložil vlastníkům pozemků povinnost zpracovat povodňový plán.

• Aktualizace starších povodňových plánů a jejich převedení do digitální verze.

• Po dohodě mohu po zpracování návrhu povodňového plánu proškolit všechny příslušné pracovníků obcí či vlastníků staveb a pozemků, účastnících se povodňových aktivit k zajištění jejich připravenosti na povodně.

Povodňové plány obcí a povodňové plány pro stavby obsahují potřebné údaje pro ochranu obce před povodněmi a pro ochranu konkrétního stavebního objektu před povodněmi.

Povinnost povodňových orgánů obcí kde může dojít k povodni a povinnost vlastníků staveb a příp. i vlastníků pozemků v záplavových územích vypracovat povodňové plány, vyplývá z platného vodního zákona. Povodňové orgány obcí a právnické nebo fyzické osoby zpracovávají povodňové plány v rozsahu, který odpovídá jejich potřebám nebo v rozsahu uloženém povodňovým orgánem.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, se dopustí správního deliktu mj. i tím, že nemá zpracovaný povodňový plán, v případě fyzické osoby pak jde o přestupek. V obou případech může sankce dosáhnout až 100.000,- Kč.

Povodňové plány obsahují část věcnou (relativně trvalé údaje o zdrojích povodňového nebezpečí a o opatřeních k ochraně před povodněmi), část organizační (spojení na pracovníky a složky povodňové ochrany, konkrétní činnost v době povodně) a část grafickou. V povodňových plánech je kladen důraz na včasnou a spolehlivou informovanost o vývoji povodně, na možnosti ovlivnění odtokového režimu, na včasnou aktivaci povodňových orgánů, zabezpečení hlídkové služby a ochrany objektů, přípravu a organizaci zabezpečovacích a záchranných prací a na zajištění nezbytných povodní narušených funkcí v postiženém území.
Zpracovatelé povodňové plány každoročně přezkoumávají a podle potřeby doplňují a upravují.
návštěvníků stránky
celkem15 737