Svet-Stranek.cz
Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu
Ing.Bc. Petr Michna, služby ve vodním hospodářství

Podklady pro vynětí ze ZPF:Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu

Podklady pro vynětí ze ZPF

Podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu
Vypracuji kompletní dokumentaci a podklady pro vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF),
tzn. připravím pro žadatele o souhlas s vynětím ze ZPF vlastní žádost příslušnému úřadu, včetně níže zmíněných předepsaných příloh, podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném zněn.

V případech záborů zemědělské půdy pro výstavbu a pro jiné nezemědělské účely, je třeba (kromě případů uvedených v ust. § 9 odst. 2 zákona) k vynětí ze ZPF získat souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 9 odst. 1 zákona. U záborů půdy pro výstavbu již ve fázi před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby.
Ve vlastní žádosti o souhlas s vynětím ze ZPF je nutno uvést mj. účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.

K žádosti o souhlas s vynětím pak je třeba přiložit tyto další doklady:
a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

b) vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí,

c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují,

d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy,

e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,

f) vyhodnocení a návrh alternativ umístění záměru vyžadujícího zábor půdy,

g) výsledky pedologického průzkumu,

h) údaje o odvodnění a závlahách,

i) údaje o protierozních opatřeních,

j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,

k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního předpisu má být souhlas s odnětím ze ZPF podkladem.


Žádost o souhlas s vynětím ze ZPF se podává u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Souhlas s vynětím ze ZPF vydává příslušný orgán ochrany ZPF formou závazného stanoviska, nebo správního rozhodnutí.
návštěvníků stránky
celkem15 735