Svet-Stranek.cz
Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu
Ing.Bc. Petr Michna, služby ve vodním hospodářství

Havarijní plány:Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu

Havarijní plány

Havarijní plány
Pro uživatele vodám závadných látek vypracuji kvalifikovaně plán opatření pro případy havárie („havarijní plán“) podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb., pro jedno i pro více ucelených provozních území, i pro stavbu.
Po dohodě příp. i zajistím projednání havarijního plánu se správcem vodního toku (může-li havárie ovlivnit vodní tok).


Uživatelé vodám závadných látek, kteří s těmito látkami zachází ve větším rozsahu, nebo když zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, jsou povinni mít plán opatření pro případ havárie („havarijní plán“), schválený podle vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem.

Za zacházení (užívání, nakládání) se závadnými látkami se považuje jejich těžba, výroba, zpracování, skladování, skládkování, zachycování, doprava, použití, zneškodňování, distribuce, prodej nebo jiné zacházení s nimi.

V případě zacházení s těmito látkami ve větším rozsahu, nebo se zvýšeným nebezpečím pro vodu, bez schváleného havarijního plánu, jde ze strany fyzické osoby o přestupek se sazbou pokuty do 200000,- Kč, ze strany podnikající fyzické nebo právnické osoby pak o správní delikt se sazbou pokuty do 500000,- Kč.

O zacházení ve větším rozsahu jde u závadných látek v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek nad 1000 l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek nad 2000 l včetně, a to v kterémkoliv okamžiku. O zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kterémkoliv okamžiku v celkovém množství závadných látek do 2000 kg včetně. Dále se o zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu nejedná, je-li nakládáno s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých dopravních prostředků silniční, drážní, vodní a letecké dopravy a mobilních mechanizačních prostředků včetně provozu vojenské techniky a materiálu, nebo s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci.
O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, jde v případě zacházení s nebezpečnou závadnou látkou nebo zvlášť nebezpečnou závadnou látkou v množství u kapalin nad 10 l, u látek v pevném skupenství do 15 kg, a to v ochranných pásmech vodních zdrojů a léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v záplavových územích, na vodních tocích či vodních nádržích nebo v jejich blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti kanalizačních vpustí a šachet.

Uceleným provozním územím je území, kde se nachází zařízení nebo soubor zařízení, v nichž je nakládáno s jednou nebo více závadnými látkami, a které je charakterizované společnými technickými nebo provozními podmínkami a vlastnostmi, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a území, na kterém je prováděna stavba velkého rozsahu (například most, silnice), při jejímž provádění by mohlo dojít k úniku závadných látek ohrožujícímu jakost povrchových nebo podzemních vod; pro účely zpracování havarijního plánu pro dopravu závadných látek se uceleným provozním územím rozumí technická základna, servisní a manipulační místa používaná jejich provozovatelem, uceleným provozním územím jsou i zemědělské pozemky s místy určenými k uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv) na zemědělské půdě před jejich použitím,


Podrobnosti viz v platném znění vyhlášky č. 450/2005 Sb.
návštěvníků stránky
celkem15 737